Green-breasted Mango 2017 Nov 04

Anthracothorax prevostii
Start slideshow